อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว เมื่อวันที่  10  กรกฎาคม  2555