ผู้บังคับกองพันทหารราบ ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า พันเอกตรีบดินท์ จิตรีศรีอร่าม พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

ผู้บังคับกองพันทหารราบ ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า พันเอกตรีบดินท์ จิตรีศรีอร่าม พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555