งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th ICERD

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ(The 5th International Conference on Environmental and Rural Development)โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2557 ณ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี