คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงาน

20150206-agr-01-015 20150206-agr-01-019
คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาเคมี ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เข้าศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558