งานแถลงความสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560

งานแถลงความสำเร็จการ

Read more

แถลงข่าวความสำเร็จโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางความร่วมมือการรับรองมาตรฐาน อย. แก่ผู้ประกอบการ SMEs วันที่ 24 มิ.ย. 2559

ภาพบรรยากาศ นางสาลิน

Read more