ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน เปิดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อ

Read more

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-23 มิ.ย. 2559

ภาพบรรยากาศ ผศ.ไพบูล

Read more