นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

มอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี มอบประกาศนียบัตรการประกวดคำขวัญและโปสเตอร์รณรงค์ป้องกันยาเสพติด

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจีน วันที่ 17 กรกฎาคม 2556

ผศ.สุมานิการ์  จันทร

Read more

คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจีน รุ่นที่ 5

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิ

Read more