นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีฯ  เป็นประธานกล่าวปิดโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ฯ

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานกล่าวปิดโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านอุตสาหกรรมบริการและการจัดการธุรกิจการบิน (Ground Service Business) พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์ที่เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง seminar 4-1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1