การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more