แสดงความยินดีกับผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตามมติที่ประชุมคณะกร

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ มทร.ธัญบุรี (RMUTT-PSF)

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขอรับรองมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ มทร.ธัญบุรี (RMUTT-PSF) รุ่นที่ 4

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ (RMUTT-PSF) รุ่นที่ 3

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์

Read more