ภาพกิจกรรมงานก่อสร้างอาคาร ณ พิพิธภัณฑ์บัว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555