คณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี วันที่ 24 พ.ค. 2559

ภาพบรรยากาศการต้อนรั

Read more