พิธ๊ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย

ภาพบรรยากาศ นายวิรัช

Read more

กิจกรรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์ 21 ส.ค. 2559

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more