ภาพบรรยากาศประชุมนักศึกษาตรวจประเมินภายใน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555

การประชุมผู้นำนักศึกษากับการมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีตัวแทนจากสโมสรนักศึกษาของทุกคณะและวิทยาลัย ซึ่งจะมีการตรวจประเมินระหว่างวันที่ 2-24 ก.ค. 55 ในระดับคณะ/วิทยาลัย