พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา (กิจกรรมที่ 2)

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา (กิจกรรมที่ 2) พร้อมบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ”   วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

ถ่ายภาพโดย : นายพิเชษฐ์ ภักดี  นักศึกษาฝึกงาน
เผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี