การเขียนวัตถุประสงค์และประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ระยะที่ 1

การเขียนวัตถุประสงค์และประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ระยะที่ 1

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนวัตถุประสงค์และประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2564 จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

ถ่ายภาพและเผยแพร่โดย กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี