โครงการฝึกอบรม Train the trainer การสอนปฏิบัติด้วยรูปแบบRMUTT Hands-On Model

ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรม Train the trainer การสอนปฏิบัติด้วยรูปแบบRMUTT Hands-On Model บรรยายพิเศษ เรื่อง Innovative University : RMUTT Hands-On Model เพื่อให้อาจารย์มีความชำนาญในการนำรูปแบบเทคนิคการถ่ายทอดและสร้างการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ได้อย่างมีประสิ?ธิภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลตรงตามสมรรถะวิชาชีพได้ ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรม เนเซอรัล พาร์ค รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี