เปิดโครงการจัดทำมาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2560

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา  รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี  เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิด โครงการจัดทำมาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี