แถลงข่าวความร่วมมือ เปิดแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมใจกลางเมือง โดย มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการ อพวช. คุณโสภา ศิรมณีรัตน์ ประธานบริหารศูนย์การค้าบางซื่อ จังชั่น ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือ “เปิดแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมใจกลางเมือง” ณ ศูนย์การค้าบางซื่อ จังชั่น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

จำนวน 114 ภาพ