นายวิรัช โหตระไวศยะ เปิดการประชุมสัมมนาเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 9 มทร. อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ๙ มทร. อย่างยั่งยืน  โดยมี ผศ.สุมานิการ์  จันทร์บรรเจิด  ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ เป็นวิทยากร  ณ  ห้องประชุมวิกตอเรีย  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี