ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเกณฑ์และตัวบ่งชี้สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560

ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเกณฑ์และตัวบ่งชี้สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ธัญบุรี ระดับหลักสูตร ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี