ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสะอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี