โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าว “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน”

 

%e0%b8%9c%e0%b8%a8-%e0%b8%ad%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4นักศึกษาระดับปริญญาโท (รหัส59) และอาจารย์ สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์       ภายในชุมชน” ในวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สมาคมผู้สูงอายุหมู่บ้านไวท์เฮาส์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีโดยมี         ดร.วิภาวี วีระวงศ์ ดร.ศรชัย  บุตรแก้ว และ ผศ.ดร.กุลกนิษฐ์  ทองเงา เป็นอาจารย์ประจำวิชา และที่ปรึกษาโครงการ        ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ (Creative Media Technology)

 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีนโยบายในการให้บริการวิชาการสู่ชุมชนอย่างเต็มที่ ซึ่งโครงการดังกล่าว แสดงให้เห็นแล้วว่า เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทันกับกระแสสังคมโลกดิจิทัล เพราะนักศึกษาได้ประมวลความความรู้จากการเรียน โดยการเข้าร่วมกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ทางคณะได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อให้บริการวิชาการสู่ชุมชน

%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%a3    ดร.ภัสสร  สังข์ศรี วิทยากร กล่าวว่า การนำความคิดสร้างสรรค์ไปผลิตรายการเสียงตามสาย ภายในชุมชนได้อย่างสนุกสนาน มีความชัดเจนว่าความรู้ที่นักศึกษาเรียนในห้องเรียนสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง โดยเป็นการยืนยันแนวคิดของมหาวิทยาลัย เรื่องการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ถึงแม้ว่าการศึกษาในระดับปริญญาโทจะให้ความสำคัญกับการวิจัย แต่หลักสูตรก็ยังไม่ละเลยการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง

 

 

 

%e0%b8%9c%e0%b8%a8-%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2       ผศ.ดร.ณัฐวิภา  สินสุวรรณ วิทยากร กล่าวว่า แนวทางการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐเปลี่ยนแปลงไป โดยหันมาให้ความสำคัญกับการให้คนในชุมชนประชาสัมพันธ์กันเอง เช่น เรื่องโรคระบาดตามฤดูกาล หรือแม้แต่เรื่องภายในชุมชนเอง เช่น ความปลอดภัยของชุมชน ดังนั้น การมาเป็นวิทยาการในครั้งนี้ เพื่อให้คนในชุมชนให้สามารถสื่อสารและประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆ ผ่านสื่อที่มีในชุมชนได้อย่างเหมาะสม

 

 

%e0%b8%99-%e0%b8%aa-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%99       ศิรินทร์ รอมาลี(ฮัทตี้) นักศึกษา กล่าวว่า การพวกเราได้ไปจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่ชุมชนหมู่บ้านไวท์เฮ้าส์ในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ การอ่านและการจัดรายการ กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน ทำให้พวกเราได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน โดยส่วนใหญ่ผู้เข้าอบรมเป็นผู้สูงอายุ จึงจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มให้ระดมความคิดตามหัวข้อบรรยาย โดยพวกเราได้ร่วมเป็นวิทยากรและแบ่งทีมงานดูแลในแต่ละฝ่าย เช่น พิธีการ สวัสดิการอาหาร ถ่ายภาพ และฝ่ายเทคนิค ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะสำเร็จไปไม่ได้ถ้าขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

 

%e0%b8%99-%e0%b8%aa-%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8cกมลทิพย์ รุ่งประเสริฐ(รุ้ง) กล่าวว่า พวกเราตั้งใจไปจัดเตรียมความพร้อมกันตั้งแต่เช้า ไม่นาน คุณลุง คุณป้า และพี่ๆ ผู้เข้าอบรม ก็เริ่มทยอยกันมาลงทะเบียน เป็นประสบการณ์ที่ดีครั้งหนึ่งในการเรียน เพราะส่วนมากเราจะเรียนแต่ในตำรา    พอได้ลงพื้นที่จริงๆ ทำให้รู้ว่าสื่อเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ในชุมชนนั้นมีความสำคัญมากในชุมชน ช่วยกระจายข่าวสารให้สมาชิกชุมชนได้ทราบอย่างทั่วถึง และสร้างความสามัคคีภายในชุมชนได้อีกด้วย  และ พวกเราก็ได้จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อผ่อนคลายบรรยากาศไม่ให้ผู้เข้าอบรม เป็นการสร้างสีสันอย่างหนึ่งที่ทำให้คณะผู้จัดงานเองก็สนุกสนานและสร้างเสียงหัวเราะให้ผู้เข้าอบรมไปตามๆ กัน

 

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95นางสว่างจิต  วีระวงศ์ ผู้เข้าอบรม การได้มาอบรมในครั้งนี้ทำให้ได้ความรู้ในการไปปฏิบัติงานเสียงตามสายอย่างมากมาย ซึ่งในตอนแรกก็มีความตื่นเต้น ไม่รู้ว่าตัวเองจะสามารถจัดรายการเสียงตามสายได้ดีหรือไม่ แต่พอได้เข้าร่วมโครงการก็รู้สึกสนุกสนานและผ่อนคลาย และชอบที่ได้ทำกิจกรรม การเขียนบท การฝึกใช้ไมโครโฟน และการอ่านออกเสียง กับนักศึกษา อาจารย์ และเพื่อนๆในชุมชน

 

 

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8dนางนงคราญ  วิไลเลิศ ผู้นำชุมชน รู้สึกยินดีมากที่นักศึกษา และ อาจารย์ ได้เข้ามาให้ความรู้กับชุมชน เพราะปัจจุบันทุกชุมชนมีเสียงตามสายของตนเอง แต่ยังไม่รู้หลักการที่ถูกต้องเท่าที่ควร และ อยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพื่อที่ชุมชนจะได้เชื่อมความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย และ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งความรู้ที่ได้นั้นมีประโยชน์กับชุมชนมาก    ในเรื่องของการทำรายการเสียงตามสาย และการประกาศข่าวภายในองค์กร อีกทั้งความรู้นี้จะยังสืบไปในชุมชนอีกด้วย

 

 

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี