ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์จัดพิธีไหว้ครู และครอบครูนาฏศิลป์ ครอบครูดุริยางค์ เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดพิธีไหว้ครู และครอบครูนาฏศิลป์ ครอบครูดุริยางค์ขึ้น โดยมีนักศึกษา ศิษย์เก่า และนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมพิธี ณ อาคารภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี