โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ศักยภาพ ศิษย์เก่าและนักศึกษา สู่โลกอาชีพ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ศักยภาพ ศิษย์เก่าและนักศึกษา สู่โลกอาชีพ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี