ประชุมโครงการงานฟาร์มและโครงการคัสเตอร์อาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จัดประชุมหัวหน้าแผนกงานฟาร์มและหัวหน้าโครงการคัสเตอร์อาหาร   วันที่ 19  มิถุนายน  2555  ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี  ชั้น 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน