บริษัท เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเม้นท์ & ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

  

บริษัท เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเม้นท์  & ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม  2555 จำนวน 40 คน