โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้านชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง เทคนิคการถอดบทเรียน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554