สัมมนาผู้ปฏิบัติการด้านพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  จัดโครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษา  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี