งานเปิดศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ื 13 สิงหาคม 5252