ภาพบรรยากาศการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE) เดือน เมษายน 2557

ภาพบรรยากาศการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE) เดือน เมษายน 2557
ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2557
ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาพถ่ายโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี