โครงการอบรมโปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรม (EndNote x7)

โครงการอบรมโปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรม (EndNote x7)
ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2557
ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี