การแข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่

กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการแข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี