การจัดทำรายละเอียดและรายงานผลการดำเนินการรายวิชา เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2553