การจัดการองค์ความรู้ ”การจัดทำ มคอ.3,มคอ.5 และแผนการเรียนการสอน”

อาจารย์เข้าร่วมฟังกา

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมปฏิบัติการใช้โปรแกรม Outlook

จัดอบรมปฏิบัติการใช้

Read more