ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

โครงการอบรมการใช้งาน

Read more

ภาพบรรยากาศการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที (ITPE) เดือน เมษายน 2557

ภาพบรรยากาศการสอบมาต

Read more

โครงการอบรมโปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรม (EndNote x7)

โครงการอบรมโปรแกรมสำ

Read more

โครงการอบรมแกนนำนักศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2557

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

โครงการอบรมสำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2556 หัวข้ออบรม หลักการบริหารโครงการสมัยใหม่

โครงการอบรมสำหรับ “ส

Read more