เปิดโครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 การประกวดผลการจัดการความรู้ ระดับคณะ วิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่

Read more

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมโครงการการจัดการความรู้ แนวคิดและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read more

อบรมโครงการการจัดการความรู้แนวคิดและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read more