รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดโครงการป้องกันและเตรียมความพร้อมอัคคีภัย ภาคอบรมและภาคปฏิบัติ

เปิดโครงการ –

Read more

เปิดโครงการจัดทำมาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2560

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษ

Read more

RMUTT Presenter ปี 2560 – อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (Central Building)

RMUTT Presenter ปี 2

Read more

ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน เปิดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อ

Read more

ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเกณฑ์และตัวบ่งชี้สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560

ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อ

Read more