บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น” จาก Meijo University เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2560

Mr.Jurai Hirata จาก

Read more

ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมการศึกษาขั้นสูง กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดูงานด้านการนำแนวคิดแบบ CDIO มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่

Read more