นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร หลักสูตร “การบริหารจัดการคนเก่ง” เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภู

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more