นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดการอบรมโครงการการส่งเสริมทักษะและพัฒนาบุคลากร ด้านงานบริการวิชาการแก่สังคม

เปิดโครงการ –

Read more

เปิดโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภู

Read more

พิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ iWDC, iSFC, iCPC ร่วมกับ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ เปิดการประชุมสัมมนาเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 9 มทร. อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more