ลงนามความร่วมมือผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง กับ บริษัท คาริสม่า เรดิโอ บรอดคาสติ้ง จำกัด

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Pavel PITEL เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

หารือความร่วมมือโครงการ Credit bank และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต กับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายวีระศักดิ์  วงษ์ส

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more