เปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอนระดับมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่

Read more

เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอนระดับมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐีย

Read more