รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารจาก Philippine Christian University ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีฯ และ Prof.Yuan Junping ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Batangas State University ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและร่วมผลิตรายการ เพื่อส่งเสริมการศึกษาที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการและสาธารณะ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560

ลงนามความร่วมมือทางว

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด

ลงนามความร่วมมือ &#8

Read more