ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

พิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Youth in Action เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more