ภาพบรรยากาศโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 24-27 พ.ค. 2560

ภาพบรรยากาศโครงการปฐ

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา” เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

นำเสนอนโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2560

ผู้ตอบรับการทาบทามแล

Read more

ภาพบรรยากาศ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560

ภาพบรรยากาศ โครงการป

Read more