นางสาลินี วังตาล เป็นประธานในการแถลงข่าว “ความร่วมมือโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าวและสมุนไพรไทย” และเสวนาเรื่อง “ทิศทางการยกระดับและพัฒนาคลัสเตอร์มะพร้าวและสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560

นางสาลินี  วังตาล  ผ

Read more

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ เปิดโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเพื่อยกระดับสู่สากลและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สว

Read more

ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน เปิดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 (ESTA 2017) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560

ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่

Read more

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เปิดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 (ESTA 2017) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เปิดโครงการอบรมตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more