รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เปิดโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว “การศึกษายุค 4.0” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

รศ.ดร.อุษาพร  เสวกวิ

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ชนะการแข่งขันประกวดค้นหาสุดยอดพิธีกร เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

คุณครูโรงเรียนธัญรัตน์ นำตัวแทนนักเรียนเข้ามอบพวงมาลัยแก่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เนื่องในวันไหว้ครูของโรงเรียน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560

คุณครูโรงเรียนธัญรัต

Read more

ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเกณฑ์และตัวบ่งชี้สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560

ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อ

Read more