โรงเรียนอนุบาลสาธิตราชมงคล จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560

ภาพบรรยากาศโรงเรียนอ

Read more

ผศ.พรศักดิ์ ตระกูลชีวพานิตต์ เป็นประธานเปิดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม” ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560

ผศ.พรศักดิ์  ตระกูลช

Read more

ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน เปิดโครงการอบรมผู้สนับสนุนข้อมูลสำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560

ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่

Read more

ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมการศึกษาขั้นสูง กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดูงานด้านการนำแนวคิดแบบ CDIO มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่

Read more

คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ระดับนานาชาติ ระบำนฤตยสัตโนรานารี ขับขานสะไนหัวใจกวยเยอ ในงานมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง ครั้งที่ 7 “Arts and Culture Festival 2017” เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560

คณาจารย์ และนักศึกษา

Read more