Thailand Energy Awards 2017 รางวัลดีเด่นด้านบุคลากร แก่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

พลอากาศเอกประจิน  จั

Read more

การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

เปิดโครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 การประกวดผลการจัดการความรู้ ระดับคณะ วิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่

Read more

นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา เข้าร่วมแสดงในโครงการเครือข่ายศิลปกรรม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

นักศึกษาสาขาวิชานาฏศ

Read more

พิธีตักบาตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more